Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Biz hakda

team

Biz hakda

“JinJue Mesh” 1978-nji ýylda döredildi

border

Tehnologiýa gözlegleriniň, ösüşiniň, innowasiýa dizaýnynyň, önümçiliginiň, satuwynyň we hyzmatynyň giňişleýin kärhanasyny emele getiren Naýlon Meş, Poliester Meş, Spiker Gril Cloth, Placemat Mesh we Toý Köýnek Meşini bagyşlap, 40 ýyllyk hünärmen öndüriji.Kompaniýamyz, dünýä belli kärhanalaryň köpüsi tarapyndan kabul edilen mata önümlerini öndüriji bilen üpjün ediji ISO9001, SGS, ROHS tarapyndan tassyklandy.

Kompaniýa syn

Bütewilik, kanuna boýun bolmak, täzelik we ösüş

border

1978-nji ýylda döredilen “JinJue mesh Screen”, “Bütewilik, kanuna boýun bolmak, innowasiýa we ösüş” korporatiw ruhunyň özenini ýöredýär.

Biz elmydama däp-dessurlary miras almaga gönükdirýäris we täze döwür üçin öňe gidişlik başlangyçlaryna çalyşýarys.Esasy strategiýa hökmünde durnukly ösüşi alyp barmak bilen, JinJue mesh häzirki tendensiýa impulslary bilen ýakyndan gyzyklandy.

Özboluşly pikirler we düşünjeler bilen taryhy mümkinçilikleri garşylaýan JinJue mesh, innowasiýany we ösüşi yzygiderli ösdürer we özboluşly korporatiw marka medeni gymmatlyklaryny döreder.Şol bir wagtyň özünde, kärhana biziň iş düşünjämizi goldaýar we ykdysady we medeni ösüşi paýlaşmak üçin hyzmatdaşlar bilen işleýär.Şeýle hem, "JinJue-da akylly önümçilik, milli buýsanç" gözlegimiziň esasy maksady.

about us

Önümlerimiz

Hünär şahadatnamasy we hil kepilligi

border

Kompaniýa "ISO 9001 Hil Dolandyryş Ulgamy Sertifikasiýasy" we WalMart, IKEA, Hewlett-Packard we beýleki önümçilikler ýaly birnäçe halkara belli korporasiýa üpjün edijiniň kwalifikasiýa barlagyndan geçdi.

Kompaniýamyzyň ösen üpjünçilik zynjyrynyň hilini dolandyrmak ulgamy bar we ýokary hilli müşderi hyzmatyny dolandyrýar.Önümlerimiz reňklere baý, gurluşy taýdan ajaýyp we ussatlygy taýdan ajaýyp.

Önümiň hiliniň kepilligi kompaniýamyzyň esasyny düzdi we üznüksiz ösmegimiz üçin siňdirip bolmajak gala.

Önümiň ulanylyşy

Önümlerimiziň ulanylyşy durmuş bilen ýakyndan baglanyşyklydyr

border

Neýlon mata matasy, poliester mata matasy, gürleýiş mata matasy, PVC mata matasy, plasemat mata matasy we toý mata matasy ýaly kompaniýa önümleri sumkalara, aýakgaplara, öý mebellerine, gürleýjilere, egin-eşik esbaplaryna, senetlere we içerde giňden işlenip düzüldi we ulanyldy. we açyk bezegler.

Önümlerimiziň ulanylyşy, içerde we daşary ýurtlarda dürli pudaklary we pudaklary öz içine alýan durmuş we iş bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Biz HERMES, LOUIS VUITTON, DIOR, GIORGIO ARMANI, PRADA, GUCCI, VERSACE, SALVATORE FERRAGAMO, FENDI, INBAL DROR, Wiktoriýa Gizlin, NIKE, ADIDAS, MUJI , FENDER, L'OREAL we beýleki köp sanly meşhur halkara markalary.

partnrs
partnrs
partnrs
partnrs

Gözleg we dizaýn

Baý tejribe, halkara ýokary hilli suw

border

Önümiň hünär sertifikaty we hil kepilligi şerti bilen, öňdäki gözleg we gözleg işlerine, şeýle hem garaşsyz innowasiýa dizaýnyna uly ähmiýet berýäris.Gözleg we gözleg işlerinde tejribeli tehnologiýa toparymyz bar we matany ösdürmekde ýöriteleşen alymlary bize goşulmaga çagyrýarys.Dizaýn nukdaýnazaryndan belli moda dizaýneri, täze önümleri täzelemek üçin garaşsyz topara ýolbaşçylyk edýär.Şol bir wagtyň özünde, serhetüsti hyzmatdaşlygy yzygiderli synap görmek üçin dürli ugurlardaky dürli suratkeşler we dizaýnerler bilen hyzmatdaşlyk edýäris we dürli dokumalar bilen müňlerçe dürli mata nagyşlaryny döretdik, olaryň köpüsi milli patent aldy.Mysal üçin, ýatdan çykmajak imitasiýa kümüşden ýasalan mata önüminden özbaşdak ösen önümimiz, diňe bir ýerli bazardaky boşlugy doldurman, eýsem halkara ýokary derejesine hem ýetýär.Theyllaryň dowamynda biz diňe bir onuň ülňüleriniň halkara derejesinde öňe çykman, eýsem pudagyň ösmegini dowam etdirdik.