Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Şlýapa Meş

  • sliver thread Nylon mesh for Baseball cap

    Beýsbol kepkasy üçin neýlon mesh

    Süýümli ýüplük tor, soňky iki ýylda gaty meşhur.Esasy aýratynlygy, ýagtylygyň täsiri astynda gaty owadan jadyly reňk effektiniň bolmagydyr.Esasy amal, dokamak işinde birnäçe neýlon simleriň ýerine altyn ýa-da kümüş sim ulanmak we ahyrsoňy mata dokamakdyr.Esasan şlýapa matalarynda, toý torlarynda we aýna örtüklerde ulanylýar.Şeýle hem dürli öý bezegleri üçin ulanylyp bilner.Bu amaly giň gerimli mata.Onda açyk reňkler, solmazlyk, garramaga garşy, ýokary güýç, çalt yza gaýtmak we dem alyş aýratynlyklary bar.

  • Imitation metal Nylon mesh for Baseball cap

    Beýsbol kepkasy üçin metal neýlon mesh

    Imitasiýa metaldan ýasalan tor, neýlon toruna esaslanan metaldan ýasalan mata.Bu mata matadan ýasalan görnüşe eýe, ýöne aslynda çeýe we ýitip gitmek üçin neýlon meshdir.Metaly gyssagly zerur bolan programmalar üçin örän amatlydyr.Çeýe aýratynlyklary bolan önümleriň üstünde.Häzirki wagtda müşderilerimiz ony gaty gowy görünýän, ýöne öý haýwanlary, penjireler we aýna üçin şlýapalara ulanýarlar.Örän oňat mata.Aýna interýerde ulanmak hem bir tendensiýa.