Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Toý köýnegi üçin 60 mesh gaty neýlon mesh

Gysga düşündiriş:

Neýlon mesh biziň iň esasy önümimiz we iň köp ulanylýan önümimizdir.Bu elementiň mesh sany 60-a ýetýär. Häzirki wagtda toý torunda iň köp ulanylýan önüm.Esasan toý torunyň orta gatlagynda ulanylýar we geýim goldawy hökmünde çykyş edýär.Toý köýneklerinden başga-da, gaty neýlon tor torbalara, aýakgaplara, şlýapalara we ş.m. ulanylyp bilner. Gündelik zerurlyklar üçin ekranda çap etmek ýaly önümçilik programmalarynda ulanylyp bilner.Gaty giňden ulanylýan önüm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material: 100% neýlon
Üpjünçilik görnüşi: adaty
Görnüşi: mata mata
Stil: ýönekeý
Giňligi: 1370mm
Tehnika: dokalan
Ulanyl: toý köýnegi sport aýakgaplary, sumka

Şahadatnama: ISO9001, ROHS, SGS, CA65
Meş: 60mesh
Agramy: 109GSM
Model belgisi: JP11001
Täze reňk: elýeterli
Aýratynlygy: Floresan, ýanýan, gysylmaga çydamly, gözýaşlara çydamly, tabletka garşy, çişmä garşy, dem alýan gap: 100 howly / rulon

önümiň ulanylyşy

Torumyz, berk we çydamly örülen trikota m meshdir.Ondan öň senagat ekranlarynda we ekranda çap etmekde ulanylýardy.Toruň gatylygy we çeýeligi sebäpli, esasan köýnegiň daşky gatlagynda ulanylýan toý meshi üçin işlenip düzüldi.Daşarky gatlak bilen ulanylanda, toý köýnegini has owadan etmek üçin, nagyşly çaphana quakkard we beýleki amallary goşmaly.Bu senetleri öndürip bileris.

a12
a13
JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

Haryt bilen tanyşlyk

Neýlon tor, neýlon tor, neýlon tor, neýlon süzgüç tor, çap ekrany mesh diýlip hem atlandyrylýan neýlon ekran meshi, çeýe raper dokalýan, boýalan (zerur bolsa) we ýylylyk sazlaýjy neýlon 6 (PA6) monofilamentden ýasalýar.Himiki sintetiki süýümlerden ýasalyp, poliamid seriýasyna degişlidir.Neýlon sim torunyň ýokary güýji, aşgazana gowy garşylygy, himiki garşylygy, suwa garşylygy we çeýeligi bar.Simiň diametri birmeňzeş we üstü tekiz bolany üçin, syýa geçirijiligi hem ajaýyp.Adetmezçiligi, neýlon toruň uzalmagy birneme uly.Bu görnüşdäki ekranyň dartylmagy, ekrany uzadandan soň belli bir wagta çenli azalýar, bu bolsa ekranyň çap plastinkasyny süýşürýär we takyklygyny peseldýär.Şonuň üçin ýokary ölçegli takyklyk talaplary we ş.m. zynjyr tagtalaryny çap etmek üçin amatly däl.

Önümiň artykmaçlygy

1. Hil.Tor öndürmekde 40 ýyllyk tejribämiz bar we önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris, şonuň üçin önümimiziň hiline gözegçilik deň-duşlarymyzyň arasynda iň gowusydyr.

2. Stil.Dizaýnerlerimiz bar we bazaryň islegine görä bazaryň zerur moda görnüşlerini dizaýn ederis.Bu önüm şu ýyl sport tor aýakgaplarynda ulanylýan iň meşhur mata mata.Ol meşhur we moda.Arassa mata gözleýän bolsaňyz, şu ýerde gözleýän zadyňyz bolmaly

3. Hyzmat.Iň gowy satyjylarymyz bar, zerurlyklaryňyz bar bolsa, olar bilen habarlaşyň, maslahat bermek isleseňiz size jogap bererler

4.MOQ.Isleýän nagyşlaryňyzy we senetleriňizi düzüp bileris.Sargytlaryň iň pes mukdary, adatça, 1000 metr töweregi.Elbetde, JP11001-de käbir paýnamalar bar.Näçe isleýändigiňizi aýdyň.

5. Mugt nusgalar.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Mugt nusgalar berýäris, diňe ýük tölemeli

Zawodyň artykmaçlygy

1.40 ýyllyk önümçilik tejribesi
2. 78+ ýurtlara iberildi
3. 100+ ökde işledi
Bütin dünýäde 4.3000+ hyzmat edilýän müşderiler

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

Toplama usuly Düz, şeýle hem özleşdirilip bilner
reňk Reňk panton reňk belgisine görä düzülip bilner
Kwadrat gram agramy 75g-180g
kompozisiýasy 100% neýlon
Gapy Adaty täsirli giňligi 1,37 metr, giňligi hem düzülip bilner
ulanmak Toý köýnegi, köýnek we beýleki ýokary derejeli matalary ýasamak
häsiýetli Güýçli geçirijilik, güýçli plastisit, solmazlyk, gysylmazlyk Lightagtylyk agramy, çeňňege garşy sim

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

Gaplamagyň beýany
Ses göwrümli ýükleriň birligi, Içerki aç-açanlyk OPP sumkasy + Daşarky köýnege çydamly dokalan halta Bir kilogramdan 13 KG-a çenli mata rulony gaplamak we paýlamak Gapdal diametri takmynan 22 CM, Orta kagyz turbasynyň diametri takmynan 5 CM.

color card
color card

Meýdanyň belgisi : 40 sargyt Dokma usuly: ýönekeý dokalýan ýüplügiň galyňlygy :( 0.205, 0.21, 0,23) mm
Gram agramy : 128gsm , 140gsm , 145gsm , 174gsm Her dýuýmda ýüplükleriň sany: 38-41 kök

color_card

Meýdanyň belgisi : 60 sargyt Dokma usuly: ýönekeý dokalýan ýüplügiň galyňlygy : 0.15mm
Gram agramy : 100gsm , 106-110gsm , 116-120gsm Her dýuýmda ýüplükleriň sany: 58-61 kök

color

Meýdanyň belgisi : 80 sargyt Dokma usuly: ýüplügiň ýönekeý dokalmagy : 0.11mm
Gram agramy : 70-80gsm Dýuýmdaky ýüplükleriň sany: 78-81 kök

color_card

Düz dokma

Atyş sebäpleri sebäpli reňk tapawudy bar, hemme zat obýekte esaslanýar.

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

40Yearsyllar Önümçilik tejribesi
78+ Döwlet bilen hyzmatdaşlyk
20+  Tehniki işgärler
3000+  Global müşderi hyzmaty

JP11001 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

adfag


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň