Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Sport aýakgaplary üçin zolak quakard Naýlon Almaz mesh

Gysga düşündiriş:

Zolak tor sport aýakgaplaryna ulanylýan mata bolup, şu ýyl iň meşhur zatlaryň biridir.Dem alyş, gözellik, moda we garşylyk geýmek aýratynlyklaryna eýedir.Iň oňat sport aýakgap matalarynyň biridir.Nike we Adidas hem bu matany ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material: 100% neýlon
Görnüşi: mata mata
Aýratynlygy: Floresan, ýanýan, gysylmaga çydamly, göz ýaşardyjy, dermanlara garşy, çişmä garşy, dem alýan
Ulanyl: sport aýakgaplary, sumka
Nüplükleriň sany: 0.185mm

Model belgisi: JH11040-XSJ
Üpjünçilik görnüşi: adaty
Stil: zolak, quakkard
Tehnika: dokalan
Şahadatnama: ISO9001, ROHS, SGS, CA65
Agramy: 125GSM
Täze reňk: elýeterli

Tehnologiýa girizildi

Quakkard prosesi, konkaw we konweks nagşy emele getirmek üçin ýüplükli ýüplükler we dokalýan neýlon meshi aňladýar.Quakkard mata matasy, neýlon ýüplükleriň egriji we dokma ýüplügi bilen emele gelen yzygiderli konkaw we konweks nagyşly neýlon mesh fabirkidir.Häzirki gyzgyn satylýan quakkard torlarymyzda dört burç we kiçi altyburçlyk bar.Kiçijik dört burç we kiçi altyburçluk, quakkard şekillerimiziň adaty göwher we altyburçlykdygyny aňladýar.Bu neýlon tor aýakgap matalarynyň özboluşly görnüşi we neýlon aýakgap torunyň dem alýan we geýmäge çydamly aýratynlyklary ony sport aýakgaplarynyň matalary üçin has amatly edýär.“Nike” we “Adidas” ikisi bu iki matany ulanyp, krossowka çykardylar we müşderileriň pikirleri gaty gowy.Bu mata sport aýakgaplaryna dakylmakdan başga-da sumkalara we toý köýneklerine-de ulanylyp bilner.

JP11040-XG Stripe Jacquard Nylon Diamond mesh for sport shoes (4)
JP11040-XG Stripe Jacquard Nylon Diamond mesh for sport shoes (3)

Önümiň artykmaçlygy

1. Hil.Tor öndürmekde 40 ýyllyk tejribämiz bar we önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris, şonuň üçin önümimiziň hiline gözegçilik deň-duşlarymyzyň arasynda iň gowusydyr.

2. Stil.Dizaýnerlerimiz bar we bazaryň islegine görä bazaryň zerur moda görnüşlerini dizaýn ederis.Bu önüm şu ýyl sport tor aýakgaplarynda ulanylýan iň meşhur mata mata.Ol meşhur we moda.Arassa mata gözleýän bolsaňyz, şu ýerde gözleýän zadyňyz bolmaly.

3. Hyzmat.Iň gowy satyjylarymyz bar, zerurlyklaryňyz bar bolsa, olar bilen habarlaşyň, maslahat bermek isleseňiz size jogap bererler.

4.MOQ.Isleýän nagyşlaryňyzy we senetleriňizi düzüp bileris.Sargytlaryň iň pes mukdary, adatça, 1000 metr töweregi.Elbetde, JP11040-XG-de käbir paýnamalar bar.Näçe isleýändigiňizi aýdyň.

5. Mugt nusgalar.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Mugt nusgalar berýäris, diňe ýük tölemeli.

Zawodyň artykmaçlygy

1.40 ýyllyk önümçilik tejribesi
2. 78+ ýurtlara iberildi
3. 100+ ökde işledi
Bütin dünýäde 4.3000+ hyzmat edilýän müşderiler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň