Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Habarlar

 • Týul matasy üçin gollanma

  Týul matasy üçin gollanma

  Týul näme?Týul matasy gaty mata görnüşidir we sap mata meňzeýär.Döredilen ýüplügiň ululygyna we aşakdaky süýümleriň haýsysyna baglylykda gaty gaty ýa-da has ýumşak we süýümli bolup biler: Pagta neýlon poliester Reýon ýüpek T näme ...
  Koprak oka
 • Meşeli matalar nähili ýasalýar?

  Meşeli matalar nähili ýasalýar?

  1. Poliamid monomerlerini çykarmak Poliamid monomerleri arassalanan nebit ýagyndan alynýar.2. Beýleki kislotalar bilen birleşmek Bu monomerler soňra polimer ýasamak üçin dürli kislotanyň görnüşleri bilen reaksiýa berýärler.3. Eremek we egirmek Soňra eredilýär we spi arkaly mejbur edilýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin poliester mata matasyny saýlamaly?

  Näme üçin poliester mata matasyny saýlamaly?

  Mata matalary dürli dürli agramlarda we görnüşlerde bolýar we sport eşikleri, çadyrlar, ýumşak oýunjaklar we hatda iş eşikleri we enjamlar ýaly amaly ulanyşlar üçin ulanylýar - ýöne bu gün satýan poliester torumyzy ara alyp maslahatlaşarys, ajaýyp sumkalar we a ...
  Koprak oka
 • Sport köwşi ýasamak üçin mesh ulanmagyň artykmaçlyklary

  Sport köwşi ýasamak üçin mesh ulanmagyň artykmaçlyklary

  Eger sportçy bolsaňyz ýa-da aýakgabyňyzy uzak wagtlap geýseňiz, gowy dem alýan köwşüň ähmiýetini bilýärsiňiz.Meş aýakgaplary iň dem alýan aýakgaplaryň arasynda.Upperokarky aýakgap näme?Upperokarky aýakgap, ýokarky dem alýan mesh bilen işleýän aýakgapdyr.Başgaça aýdylanda, ...
  Koprak oka
 • Gepleýjiniň gorag paneli

  Gepleýjiniň gorag paneli

  Gepleýjiniň öňünde panjara we / ýa-da meshiň esasy wezipesi gorag üçin.Şonuň üçin bu deşikli galkanlary köpçülige açyk gürleýjilerde, gural güýçlendiriji ca ...
  Koprak oka
 • Global matalar bazary, 2029-njy ýyla çenli 2020-nji ýylda 3183,45 million ABŞ dollaryndan 6579.03 million dollara ýeter diýlip çaklanylýar

  Global matalar bazary, 2029-njy ýyla çenli 2020-nji ýylda 3183,45 million ABŞ dollaryndan 6579.03 million dollara ýeter diýlip çaklanylýar

  Meşeli matalar biri-birine bagly ýüplerden emele gelen päsgelçilik materialynyň bir görnüşidir.Bu süýümleri ýasamak üçin süýümler, metal ýa-da islendik çeýe material ulanylyp bilner.Toruň biri-birine bagly sapaklary, birnäçe ulanylyşy we amaly bilen web ýaly tor emele getirýär.Mata matasynyň potensialy bar ...
  Koprak oka
 • Neýlon vs poliester: Suw, ot, güne (UV) we çyglylyga garşylyk

  Neýlon vs poliester: Suw, ot, güne (UV) we çyglylyga garşylyk

  Neýlon we poliester sintetik matalar bolup, köp pudaklarda giňden ulanylýar.Neýlon we poliester ikisi hem ýokary berklik ýüplükleri hökmünde elýeterlidir.Köplenç egin-eşik önümçiliginde ýüze çykýarlar, ýöne ýörite mata hökmünde ulanyljak derejede köptaraply ...
  Koprak oka
 • Neýlon mesh aýakgaplaryndan tegmilleri nädip aýyrmaly

  Neýlon mesh aýakgaplaryndan tegmilleri nädip aýyrmaly

  Islendik geýim makalasy ýaly, aýakgap hem aňsat reňkläp biler.Dürli dürli maddalar gyzyl çakyr, pos, ýag, syýa we ot ýaly meneklere sebäp bolup biler.Neýlon tor aýakgaplaryňyzda tegmiller bar bolsa, olardan dynmak üçin birnäçe usuly ulanyp bilersiňiz.Sen ...
  Koprak oka
 • Spiker Gril eşik

  Spiker Gril eşik

  Dinamik paneli matasy, adyndan görnüşi ýaly, gürleýjiniň gapaklary we panelleriň uly ýerleri üçin giňden ulanylýan poliester garyndy matasydyr, ýöne her dürli amaly we döredijilik taslamalarynda ulanylyp bilner.Mata akylly, ýöne inçe torly dokalýan mata ýitirilýär ...
  Koprak oka
 • Tor matasynyň ulanylyşy we ulanylyşy

  Tor matasynyň ulanylyşy we ulanylyşy

  Awtoulag we önümçilik programmalarynda vakuum guşak süzgüçleri Dem almak ukyby sebäpli suw we çyglyk geçip we bugaryp biler, bu bolsa ýüzmek üçin sumkalar, kir ýuwýan haltalar we sumkalar üçin idealdyr.Meş köplenç çybynlara gözegçilik edýän päsgelçilik hökmünde ulanylýar we o ...
  Koprak oka
 • Meý matasynyň taryhy

  Meý matasynyň taryhy

  Meşeli matalar birleşdirilen süýümlerden öndürilýän päsgelçilik materialydyr.Bu süýümler süýümlerden, metaldan ýa-da islendik çeýe materialdan ýasalyp bilner.Toruň birikdirilen sapaklary, dürli ulanylyşy we amaly bolan web ýaly tor öndürýär.Mata matasy gaty çydamly bolup biler, str ...
  Koprak oka
 • Meşeli matalar nähili ýasalýar?

  Meşeli matalar nähili ýasalýar?

  Meş näme?Moda dünýäsinde soňky ýyllarda tor eşikleriniň meşhurlygy ýokarlandy, ýöne mesh näme, näme üçin beýik köçelerdäki dükanlar we dizaýnerler beýle pikir edýärler?Birnäçe tonna kiçijik deşikli ýumşak mata gaty ýuka ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3