Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Neýlon mesh aýakgaplaryndan tegmilleri nädip aýyrmaly

Islendik geýim makalasy ýaly, aýakgap hem aňsat reňkläp biler.Dürli dürli maddalar gyzyl çakyr, pos, ýag, syýa we ot ýaly meneklere sebäp bolup biler.Neýlon tor aýakgaplaryňyzda tegmiller bar bolsa, olardan dynmak üçin birnäçe usuly ulanyp bilersiňiz.Aýakgaplardan ortaça tegmilleri üstünlikli aýyrmagy başarmaly.Aýratynam gödek tegmilleri doly aýyryp bilmeýän bolsaňyz, iň bolmanda olaryň daşky görnüşini ep-esli gowulaşdyryp bilersiňiz.

Size zerur zatlar
Suw
Çelek
Kir ýuwujy serişde
Diş çotgasy
Kagyz polotensalar
Ak sirke
Menek aýyryjy

1-nji ädim
Bir bedräni ýyly suw we ýumşak kir ýuwujy serişdäniň degişli bölegi bilen dolduryň (ýuwujy serişdelere görä).

2-nji ädim
Neýlon tor aýakgaplaryňyzdan dantelleri we ýekeje goşmaçany aýyryň.Aýakgaplaryň köpüsinde aňsatlyk bilen çykýan goşmaçalar bar.Goýýan zatlaryňyzy aýyrmak aňsat bolmasa, köwşüň düýbüne ýelmeşip biler.Eger şeýle bolsa, olary goýuň.

3-nji ädim
Aýakgaplary erginde 20 minut batyryň.Bu neýlon meshden tegmilleri çykarmaga mümkinçilik berer.Eger tegmiller henizem garaňky bolsa, ýene 20-30 minut çümmäge rugsat beriň.

4-nji ädim
Daglary süpürmek üçin diş çotgasyny ulanyň.Islendik arassalaýjy çotgany ulanyp bilseňiz, diş çotgasynyň ýumşak tüýleri torlara zyýan bermez.Çuň tegmillere aralaşmak üçin berk basyş ediň.

5-nji ädim
Aýakgaplary salkyn suw bilen gowy ýuwuň.Sabyn ergininiň hemmesiniň aýakgapdan aýrylandygyna göz ýetiriň.

6-njy ädim
Neýlon tor aýakgaplaryny kagyz polotensalary bilen dolduryň.Bu, aýakgaplaryň guramagyny dowam etdirer.Ak kagyz polotensalaryny saýlaň, sebäbi reňkli kagyz polotensalary çygly aýakgaplara syýa akmagyna sebäp bolup biler.Olary 24 sagatlap gurak, has gowusy daşarda howa goýsunlar.

7-nji ädim
Deň bölekleri suw bilen ak sirkäni garyşdyryp, duz tegmillerinden dynyň.Dişleri ýuwmak üçin diş çotgasyny ulanyň.

8-nji ädim
Aýakgaplary derrew sowuk suwa batyryp, gan tegmillerini bejeriň.Warmyly ýa-da gyzgyn suw ulanmaň, sebäbi bu ganyň tegmillerini döreder.

9-njy ädim
Neýlon tor aýakgabyňyzdaky tegmilleri aýyryň.Azyk we derman dükanlarynyň köpüsinde tegmilleri tapyp bilersiňiz.Neýlon tor materiallary üçin diýen ýaly ähli görnüşler laýyk bolmaly.

Maslahat
Aýakgaplary süpüreniňizde mylaýym boluň.Meş gaty aňsatlyk bilen ýarylyp biler.

Duýduryş
Aýakgabyňyz ak bolmasa, akartma ulanmaň.Başga reňkleriň daşky görnüşini bozar.


Iş wagty: Awgust-19-2022