Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Önümler

 • Embroidery sequins nylon mesh fabric for wedding dress

  Toý köýnegi üçin neýlon mata matasy nagyşlar

  Bu mata, matanyň üstündäki yzygiderliligi keşdäniň üsti bilen düzüp, birleşdirilen mata.Tozanlamak prosesi ýaly, yzygiderli matalar hem ýalpyldawuk yşyk bilen häsiýetlendirilýär, ýöne ýalpyldawuk, ýöne has güýçli, toý köýnekleri üçin amatly we käbirleri sumkalarda ulanylýar.Nagyş tehnologiýasy kämildir we keşde nagyşlary özleşdirilip bilner.Üstünlikleri garrylyga garşy, ýokary güýç, dem alyş, suwa garşylyk we ş.m.

 • Bright Dusting nylon mesh fabric for wedding dress

  Toý köýnegi üçin açyk tozan neýlon mata

  Tozanlamak prosesi, matanyň ýalpyldawuk görünmegi üçin, taýýar toruň üstüne yzygiderli poroşok sepmek we düzeltmekdir.Bu matanyň owadan görnüşi bar, esasanam çyralar bilen yşyklandyrylanda her dürli ýalpyldawuk reňkleri görüp bilersiňiz.Toý köýnekleri, çagalar üçin eşikler, aýakgaplar we sumkalar we ş.m. ýasamak üçin örän amatly. Mundan başga-da, reňk açyk, solmaýar, ýeňil, dem alýar we bedeniňize geýmek owadan we amatly.

 • Dripping plastic nylon mesh fabric for wedding dress

  Toý köýnegi üçin plastmassa neýlon mata damjasy

  Damla prosesi, plastmassanyň belli bir görnüşini toruň üstüne taşlamak, soňra reňk goşmak üçin şekillendirmekdir.Bu toruň aýratynlyklary roman, owadan, ýagty we moda.Üstünlikleri açyk reňkler, solmaz, ýeňil, garramaga garşy, ýokary güýç, çalt yza gaýtmak, dem alyş, suwa garşylyk, ýag garşylygy we ş.m. Onuň öndürýän önümleri toý köýnekleri, aýakgap torlary ýaly uly dabaralara örän laýyk gelýär, sumkalar we ş.m.Disunyň görnüşini sazlap bileris, ýasaýanlarymyz bolsa gül şekilli.Düzgünsiz nokat şekilleri, ownuk nokatlar we ş.m., size zerur zatlary goşmak bilen her dürli grafika ýasap bileris.

 • Digital printing 80 mesh nylon mesh for wedding dress

  Toý köýnegi üçin 80 sany neýlon meshli sanly çap etmek

  Sanly çap edilýän neýlon mesh, hödürleýän az sanly ýumşak matalardan biridir.Productumşaklyk, rahatlyk we ýeňillik bu önümiň esasy satuw nokatlarydyr.Çagalaryň eteklerini, toý köýneklerini, sumkalary we ş.m. ýasamak üçin amatly.Material ekologiýa taýdan arassa, sanly çap etmäni goldaýar, islän logotipiňizi düzüp bilersiňiz.

 • Plastic coating Nylon mesh for shopping bag

  Söwda haltasy üçin neýlon mesh plastik örtük

  Plastmassa bilen örtülen tor, täze görnüş döretmek üçin neýlon mata matasynyň ýüzüne plastmassa gatlagy bilen örtülen mata görnüşidir.Matanyň bu görnüşi ýumşak dokumasy, ýalyn saklaýjy, suw geçirmeýän we eliň ýumşak duýgusy bilen häsiýetlendirilýär.Häzirki wagtda iň meşhur programmalar sumkalar, öý haýwanlary üçin sumkalar, plýa beach haltalary we ş.m. artykmaçlyklary daşky gurşawy goramak, garramaga garşy çydamlylyk we berk çeýeligi.Bu, kenar haltalarynda giňden ulanylýan mata, gaty maslahat berilýär.

 • Colorfull Strip nylon mesh for cosmetic bag

  Kosmetiki halta üçin reňkli zolakly neýlon mesh

  Zolakly tor şu ýyl gaty meşhur bolan mata matasynyň täze görnüşidir we zolakly reňk gözüňi özüne çekýär.Esasan sumkalarda, kosmetiki haltalarda, sumkalarda, aýakgaplarda we ş.m. ulanylýar. Üstünlikleri açyk reňkler, solmazlyk, garramaga garşy, ýokary güýç, çalt yza gaýtmak, dem alyş, suwa garşylyk we ýag garşylygy.Dürli zolak torlaryny öndürdik, önümçilik tehnologiýasy kämildir we täze stilleri ösdürmegi dowam etdireris.

 • Fashion Paper e guitar amp amplifier speaker grill cloth

  Moda kagyzy e gitara amp güýçlendiriji gürleýji gril mata

  ZP22023 Gepleýjiniň panjara matasy 100% kagyz materialdan ýasalýar, amatly açyklyk derejesi bilen gürleýjiler üçin ýörite düzülendir.Uzak wagt bäri meşhur bolan gürleýjiniň panjara mata.Bu önüm khaki we gara reňklerde bolýar.Marşal we Fender ikisi hem bu matany ulanýarlar.biz Marşal we Fender bilen üpjün ediji

 • 8inch Paper speaker grill cloth fabric for guitar amp

  Gitara amp üçin 8inç kagyz gürleýjiniň panjara mata matasy

  Bu mata iki dürli reňk bilen örülendir we 2 sapakdan dokamak arkaly dokalýar.Taýýar tor sazlaşykly we owadan görnüşe eýe bolup, papirus materialynyň güýçli tozan we ses geçirijiligi gürleýjiler üçin örän amatlydyr.Bu, şeýle hem Marşal we Fender tarapyndan ulanylýan has gürleýjili panjara matasydyr.Şeýle hem ýörite papirus ses toruna mätäç DIY dizaýnerleri üçin ilkinji saýlaw.

 • Fashion PP sliver wire guitar amp amplifier speaker grill cloth

  Moda PP süýşüriji sim gitara amp güýçlendiriji gürleýji gril mata

  AH31Y26A-1, gürleýjiniň öňüne ulanylýan panjara.Klassiki we modany birleşdirýän ses torunyň bir görnüşi.Bu tor PP + poliester ýüpekden dokalan we dört görnüşli ýüpek sapakdan ybarat: ak, kümüş we gara.Dokalan.Onuň ussatlygy çylşyrymly we daşky görnüşi owadan.We sesiň hiline gaty gowy güýçlendiriji täsir edýär.“Marşal” we “Fender” -iň bu meshi ulanýan önümleri bar

 • 8 inch dustproof Black Paper Twill speaker grill cloth for guitar amp

  Gitara amp üçin 8 dýuým tozan geçirmeýän Gara kagyz Twill gürleýjiniň panjara matasy

  Gara kagyz gürleýjiniň panjara matasy, egrilen dokma bilen dokalan kagyz ýüpek sapaklaryň bir görnüşidir.Küpek sapagyň galyňlygy we aralygy talaplara görä düzülip bilner.Bu mata sap gara we örän meşhur stil.Aýratynlygy, tozan geçirmeýän gowy täsir, sesiň geçirijiligi

 • Paper speaker grill cloth cover for guitar amp

  Gitara amp üçin kagyz gürleýjiniň panjara mata örtügi

  Bu mata kagyzdan ýasalyp, gowy ses geçirijiligine eýe.Ses mata matasynyň beýleki stillerden tapawutly stili.Marşalyň gyzgyn satyjylaryndan biri bu matany ulanýar.Papirusyň ses geçirijiligi gaty gowy, tozan geçirmeýän täsiri hem gaty gowy.Iň uly aýratynlyk, bu matanyň özboluşly materialy we dokma usulydyr.

 • Gold plastic speaker grill cloth for guitar amp

  Gitara amp üçin altyn plastmassa gürleýji panjara mata

  Bu ýokary derejeli gürleýjiler we altyn söýüjiler üçin örän amatly altyn ses ulgamy.Bu toruň materialy, oňat ses geçirijiligi we tozana garşy gowy täsiri bolan PP + Poliesterdir.Marşal bu altyn ses toruny modelleriň birine ulandy.Bu tor gürleýjiler üçin ýasaldy.

12Indiki>>> Sahypa 1/2