Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Toý meshi

 • Embroidery sequins nylon mesh fabric for wedding dress

  Toý köýnegi üçin neýlon mata matasy nagyşlar

  Bu mata, matanyň üstündäki yzygiderliligi keşdäniň üsti bilen düzüp, birleşdirilen mata.Tozanlamak prosesi ýaly, yzygiderli matalar hem ýalpyldawuk yşyk bilen häsiýetlendirilýär, ýöne ýalpyldawuk, ýöne has güýçli, toý köýnekleri üçin amatly we käbirleri sumkalarda ulanylýar.Nagyş tehnologiýasy kämildir we keşde nagyşlary özleşdirilip bilner.Üstünlikleri garrylyga garşy, ýokary güýç, dem alyş, suwa garşylyk we ş.m.

 • Bright Dusting nylon mesh fabric for wedding dress

  Toý köýnegi üçin açyk tozan neýlon mata

  Tozanlamak prosesi, matanyň ýalpyldawuk görünmegi üçin, taýýar toruň üstüne yzygiderli poroşok sepmek we düzeltmekdir.Bu matanyň owadan görnüşi bar, esasanam çyralar bilen yşyklandyrylanda her dürli ýalpyldawuk reňkleri görüp bilersiňiz.Toý köýnekleri, çagalar üçin eşikler, aýakgaplar we sumkalar we ş.m. ýasamak üçin örän amatly. Mundan başga-da, reňk açyk, solmaýar, ýeňil, dem alýar we bedeniňize geýmek owadan we amatly.

 • Dripping plastic nylon mesh fabric for wedding dress

  Toý köýnegi üçin plastmassa neýlon mata damjasy

  Damla prosesi, plastmassanyň belli bir görnüşini toruň üstüne taşlamak, soňra reňk goşmak üçin şekillendirmekdir.Bu toruň aýratynlyklary roman, owadan, ýagty we moda.Üstünlikleri açyk reňkler, solmaz, ýeňil, garramaga garşy, ýokary güýç, çalt yza gaýtmak, dem alyş, suwa garşylyk, ýag garşylygy we ş.m. Onuň öndürýän önümleri toý köýnekleri, aýakgap torlary ýaly uly dabaralara örän laýyk gelýär, sumkalar we ş.m.Disunyň görnüşini sazlap bileris, ýasaýanlarymyz bolsa gül şekilli.Düzgünsiz nokat şekilleri, ownuk nokatlar we ş.m., size zerur zatlary goşmak bilen her dürli grafika ýasap bileris.

 • Digital printing 80 mesh nylon mesh for wedding dress

  Toý köýnegi üçin 80 sany neýlon meshli sanly çap etmek

  Sanly çap edilýän neýlon mesh, hödürleýän az sanly ýumşak matalardan biridir.Productumşaklyk, rahatlyk we ýeňillik bu önümiň esasy satuw nokatlarydyr.Çagalaryň eteklerini, toý köýneklerini, sumkalary we ş.m. ýasamak üçin amatly.Material ekologiýa taýdan arassa, sanly çap etmäni goldaýar, islän logotipiňizi düzüp bilersiňiz.

 • 60mesh hard Nylon mesh for wedding dress

  Toý köýnegi üçin 60 mesh gaty neýlon mesh

  Neýlon mesh biziň iň esasy önümimiz we iň köp ulanylýan önümimizdir.Bu elementiň mesh sany 60-a ýetýär. Häzirki wagtda toý torunda iň köp ulanylýan önüm.Esasan toý torunyň orta gatlagynda ulanylýar we geýim goldawy hökmünde çykyş edýär.Toý köýneklerinden başga-da, gaty neýlon tor torbalara, aýakgaplara, şlýapalara we ş.m. ulanylyp bilner. Gündelik zerurlyklar üçin ekranda çap etmek ýaly önümçilik programmalarynda ulanylyp bilner.Gaty giňden ulanylýan önüm.